56021

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM

56022

CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM

56023

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROCHIRURGEM

56111

ZAVEDENÍ RESERVOÁRU LIKVORU OMMAYA VČETNĚ NÁVRTU

56113

INTRAKRANIÁLNÍ DURÁLNÍ REKONSTRUKCE

56115

OPERACE MENINGOKELY NEBO MENINGOMYELOKELY NEBO LIPOMENINGOKELY

56117

INTRAKRANIÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE PŘI LIKVOREI

56119

DEKOMPRESIVNÍ KRANIEKTOMIE

56121

INTRAKRANIÁLNÍ ENDARTEREKTOMIE VERTEBRÁLNÍ NEBO KAROTICKÉ TEPNY ČI JEJICH HLAVNÍCH VĚTVÍ

56123

POSTUPNÝ UZÁVĚR KAROTIDY NEBO ODSTRANĚNÍ SELVERSTONOVA KLIPU

56125

OPERAČNÍ REVIZE NEBO ZAVEDENÍ DRENÁŽE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU

56127

PROTĚTÍ N. VII. PŘI HEMISPAZMU

56129

VENTRIKULOCYSTERNOANASTOMÓZA - TORKILDSEN

56131

OPAKOVANÁ KRANIOTOMIE PRO POOPERAČNÍ HEMATOM NEBO INFEKCI

56133

VENTRIKULOSTOMIE III. - STOOCKEY- SCARFF

56135

KRANIOPLASTIKA AKRYLÁTOVÁ, PLEXISKLOVÁ, KOVOVÁ NEBO KOSTNÍ PLOTÉNKOU

56137

KRANIEKTOMIE V PRŮBĚHU ŠVU U KRANIOSTENÓZY

56139

HYPOFYZEKTOMIE SUBFRONTÁLNÍ PROSTÁ

56141

HYPOFYZEKTOMIE TRANSSFENOIDÁLNÍ PROSTÁ

56142

MIKROVASKULÁRNÍ DEKOMPRESE HLAVOVÝCH NERVŮ V ZADNÍ JÁMĚ LEBNÍ

56143

DEKOMPRESE TRIGEMINU NEBO RIZOTOMIE SUBTEMPORÁLNÍ CESTOU

56145

OŠETŘENÍ JEDNODUCHÉ - VPÁČENÉ ZLOMENINY LEBKY

56147

OŠETŘENÍ KOMPLIKOVANÉ ZLOMENINY LEBKY S (BEZ) REPARACE DURÁLNÍ LACERACE

56149

NEUROLÝZA SUBARACHNOIDÁLNÍ, LUMBÁLNÍ SUBARACHNOIDÁLNÍ DRENÁŽ NEBO EPIDURÁLNÍ, LUMBÁLNÍ SUBARACHNOIDÁLNÍ  DRENÁŽ

56151

TREPANACE PRO EXTRACEREBRÁLNÍ HEMATOM NEBO KRANIOTOMIE

56153

EXTRA - INTRAKRANIÁLNÍ ANASTOMÓZA

56155

OPERACE PÍŠTĚLE KAROTIDOKAVERNÓZNÍ - EXTRAKRANIÁLNĚ

56157

KRANIOTOMIE PRO SUPRATENTORIÁLNÍ SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ NEBO CYSTU NEBO ABSCES

56159

KRANIOTOMIE PRO INFRATENTORIÁLNÍ SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ

56161

NÁVRT A EVAKUACE PRO SPONTÁNNÍ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ

56162

NEOPERAČNÍ REVIZE DRENÁŽE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU

56163

ZEVNÍ KOMOROVÁ DRENÁŽ NEBO ZAVEDENÍ ČIDLA NA MĚŘENÍ NITROLEBNÍHO TLAKU

56165

STEREOTAXE

56167

VENTRIKULÁRNÍ PUNKCE

56169

VENTRIKULOSKOPIE

56171

PERKUTÁNNÍ VÝKON NA GASSER. GANGLIU NEBO KOŘENĚ

56173

NEURINOM AKUSTIKU, NEURINOM TRIGEMINU, EXPANZE NA BAZI LEBNÍ, STŘEDOČÁROVÝCH STRUKTUR, NITROKOMOROVÉ EXPANZE A OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ ANEURYSMATA A AVM

56174

ODSTRANĚNÍ TUMORU OČNICE Z KRANIOTOMIE NEBO DEKOMPRESIVNÍ KRANIOTOMIE OČNICE, NEBO KRANIOTOMIE PRO DEKOMPRESI KANALIS OPTIKUS

56175

ODSTRANĚNÍ TUMORU HYPOFÝZY TRANSSFENOIDÁLNÍM PŘÍSTUPEM

56177

KRANIOTOMIE A RESEK., PŘ. LOBEKTOM.PRO TUMOR ČI METAS. NEBO OPER.INTRAKR. ANEUR. NEBO OPER. PÍŠTĚLE KAROTIDOKAVERN. INTRAKR. NEBO HEMISFEREKTOM. NEBO EXSTIR. KOR. JIZVY NEBO LOBEKTOMIE PRO EPILEPSII NEBO REK. OPER. PRO ENCEFALOKELU ČI DEKOMPR. ZAD. JÁMY

56178

PRODLOUŽENÍ VÝKONU KRANIOTOMIE A RESEKCE, PŘÍPADNĚ LOBEKTOMIE PRO TUMOR ČI METASTÁZU

56211

LAMINEKTOMIE (1-2 SEGMENTY) NEBO HEMILAMINEKTOMIE PRO POSTIŽENÍ KRČNÍ PLOTÉNKY (VÍCE SEGMENTŮ NEBO OBOUSTRANNÁ REVIZE)

56213

LAMINEKTOMIE (3 A VÍCE SEGMENTŮ)

56215

ODSTRANĚNÍ PLOTÉNKY NEBO OSTEOFYTU TRANSLIGAMENTÓSNĚ NEBO Z HEMILAMINEKTOMIE (JEDEN SEGMENT)

56217

ODSTRANĚNÍ PLOTÉNKY NEBO OSTEOFYTU TRANSLIGAMENTÓZNĚ NEBO Z HEMILAMINEKTOMIE (VÍCE SEGMENTŮ NEBO OBOUSTRANNĚ)

56219

LAMINEKTOMIE PRO INTRADURÁLNÍ NEUROLÝZU NEBO NEOBVYKLÉ LÉZE NE LAMINEKTOMIE PRO PROSTOU DEKOMPRESI (1-3 SEGMENTY)

56221

LAMINEKTOMIE PRO INTRADURÁLNÍ NEUROLÝZU NEBO NEOBVYKLÉ LÉZE, NE LAMINEKTOMIE PRO PROSTOU DEKOMPRESI (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY)

56222

DISKEKTOMIE KRČNÍ PŘEDNÍ JEDNODUCHÁ A SNESENÍ OSTEOFYTU PŘEDNÍM PŘÍSTUPEM S PŘEDNÍ MEZITĚLOVOU FÚZÍ

56223

FORAMINOTOMIE PRO DEKOMPRESI FOR. INTERVERTEBRALE (KÓD SE PŘIČTE K ZÁKLADNÍMU VÝKONU)

56225

DUROTOMIE A DURÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE MÍŠNÍ (KÓD SE PŘIČÍTÁ K ZÁKLADNÍMU VÝKONU)

56227

DEKOMPRESIVNÍ OPERACE V OBLASTI KRANIOCERVIKÁLNÍHO PŘECHODU

56229

SYRINGOMYELIE, DRENÁŽNÍ OPERACE, TERMINÁLNÍ VENTRIKULOSTOMIE

56231

PERKUTÁNNÍ CHORDOTOMIE A TRAKTOTOMIE

56233

CHORDOTOMIE NEBO JINÉ PROTIBOLESTIVÉ OPERAČNÍ VÝKONY NA MÍŠE

56235

TRIGEMINOVÁ TRAKTOTOMIE MÍŠNÍ

56237

IMPLANTACE MÍŠNÍ STIMULAČNÍ ELEKTRODY

56239

ODSTRANĚNÍ STIMULAČNÍ MÍŠNÍ ELEKTRODY

56241

PŘEDNÍ NEBO ZADNÍ RIZOTOMIE MÍŠNÍCH KOŘENŮ NEBO DREZ MÍŠNÍ LÉZE PRO BOLEST

56243

DEKOMPRESE NEBO BIOPSIE INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU MÍCHY (1-3 SEGMENTY)

56244

DEKOMPRESE NEBO BIOPSIE INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU MÍCHY (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY)

56245

ODSTRANĚNÍ INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU NEBO EXCIZE NEBO OBLITERACE AV MALFORMACE MÍCHY (1-3 SEGMENTY)

56246

ODSTRANĚNÍ INTRAMEDULÁRNÍHO TUMORU NEBO EXCIZE NEBO OBLITERACE AV MALFORMACE MÍCHY (VÍCE SEGMENTŮ)

56247

ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ EXTRADURÁLNÍHO TUMORU MÍCHY

56249

ODSTRANĚNÍ EXTRADURÁLNÍHO TUMORU MÍCHY PŘEDNÍM NEBO ANTEROLATERÁLNÍM PŘÍSTUPEM

56251

ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ INTRADURÁLNÍHO TU MÍCHY (1-3 SEGMENTY)

56253

ČÁSTEČNÉ NEBO TOTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ INTRADURÁLNÍHO TU MÍCHY (VÍCE NEŽ 3 SEGMENTY)

56311

EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU ZADNÍM PŘÍSTUPEM

56313

EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU SUPRAKLAVIKULÁRNÍM NEBO INFRAKLAVIKULÁRNÍM (AXILÁRNÍM) PŘÍSTUPEM

56315

EXPLORACE BRACHIÁLNÍHO PLEXU - KOMBINOVANÉ PŘÍSTUPY

56317

SKALENOTOMIE NEBO DEKOMPRESE BRACHIÁLNÍHO PLEXU EXCIZÍ PRVNÍHO ŽEBRA NEBO KRČNÍHO ŽEBRA NEBO MEGATRANSFERSUS

56319

DEKOMPRESE ISCHIADIKU NEBO EXPLORACE

56323

DISCIZE N. OBTURATORIUS

56324

DEKOMPRESE OSTATNÍCH VELKÝCH A STŘEDNÍCH NERVŮ

56325

ODSTRANĚNÍ TUMORU VELKÝCH NERVŮ

56327

RESEKCE MORTONOVA NEUROMU

56329

EXCIZE TUMORU GLOMU

56331

SYMPATEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ KRČNÍ NEBO CERVIKODORSÁLNÍ

56332

SYMPATEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ HRUDNÍ

56411

BIOPSIE NEBO ODBĚR NERVU, EXHAIRESA VĚTVÍ N. V.

56413

MIKROCHIRURGICKÁ SUTURA NERVU PŘÍMÁ BEZ AUTOTRANSPLANTÁTU

56414

MIKROCHIRURGICKÁ SUTURA NERVU S AUTOTRANSPLANTÁTEM

56417

ANASTOMÓZA N. XII. NEBO N. XI. NA N. VII. NEBO REKONSTRUKCE N. VII. ŠTĚPEM

56419

POUŽITÍ OPERAČNÍHO MIKROSKOPU Á 15 MINUT

56421

IMPLANTACE ELEKTRONICKÉHO STIMULÁTORU NERVUS VAGUS PRO LÉČBU EPILEPSIE

56423

STEREOTAKTICKÁ IMPLANTACE HLUBOKÝCH MOZKOVÝCH ELEKTROD A GENERÁTORU ELEKTRICKÝCH PULSŮ

56427

IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO kORTIKÁLNÍ STIMULACI MOZKU PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI - ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ - IMPLANTACE ELEKTROD A PŘÍPOJENÍ ZEVNÍHO TESTOVACÍHO PŘÍSTROJE

56429

IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SYSTÉMU) PRO KORTIKÁLNÍ STIMULACI MOZKOVOU PRO LÉČBU CHRONICKÉ NEZTIŠITELNÉ BOLESTI - DEFINITIVNÍ IMPLANTACE STIMULAČNÍHO SYSTÉMU DO PODKOŽÍ

56435

SPINÁLNÍ A KRANIÁLNÍ NAVIGACE Á 15 MIN.

56437

ULTRAZVUKOVÝ ASPIRAČNÍ SYSTÉM Á 15 MIN.

0096462

0067176

Prime advanced + elektroda

 

Activa RC  165002

Kinetra 68302

Activa SC 193601

Česky