Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor prof. MUDr. Zdeněk Kunc, DrSc., který byl také významným českým neurochirurgem a výrazně se podílel na rozvoji světové neurochirurgie. Jako samostatné neurochirurgické oddělení v ÚVN vzniklo vydělením z chirurgie v roce 1956, v roce 1959 se oddělení stalo klinikou FVL UK (nyní 1. LF UK) Praha a později i klinikou ILF (nyní IPVZ). Neurochirurgickou operativu v ÚVN však lze datovat do roku 1948, tedy od příchodu MUDr. Zdeňka Kunce.

Prof.Kunc v kolektivu sester

Po akademiku Zdeňku Kuncovi převzal v roce 1985 vedení kliniky plk. prof. MUDr. Ivo Fusek, DrSc. V letech 1994 až 1996 byl jejím přednostou plk. prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc. Od roku 1997 je přednostou plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. 

Prof.Kunc při studiu RTG snímků

 

Významné osobnosti, vyjma přednostů, lze rozdělit do dvou skupin. Prvá je starší, zakladatelé oboru v republice, původní Kuncův tým: prof. MUDr. Ivo Fusek, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš st., DrSc., později zakladatel samostatné dětské neurochirurgie ve FN Motol, prof. MUDr. Karel Šourek, DrSc., doc. MUDr. Vilibald Vladyka, CSc., emeritní přednosta oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie v Nemocnici Na Homolce, doc. MUDr. Vladimír Škorpil, CSc., MUDr. Miroslav Metelka, MUDr. Jiří Bret, zakladatel moderní neuroradiologie. Na tomto místě je nutné zmínit i doc. MUDr. Václava Trávníčka, CSc., který je dodnes výraznou postavou neuroanestezie.

budoucí prof.Mraček ošetřuje pacienta

Klinikou v šedesátých letech prošli i prof. MUDr. Zdeněk Mraček, dlouholetý přednosta neurochirurgie v Plzni, a MUDr. Zdeněk Malý, CSc., zakladatel oboru v Ústí nad Labem. Do prvního období patří i prof. MUDr. Lubor Stejskal, DrSc. a MUDr. František Tovaryš, CSc., dnes člen týmu neurochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce.

Sestry na JIP

 

Druhá generace neurochirurgů přicházela v sedmdesátých a osmdesátých letech a někteří jsou dnes členy týmu - doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas, doc. MUDr. Petr Kozler Ph.D., MUDr. Ivan Pěkný. Někteří odešli na jiná pracoviště- doc. MUDr. Petr Suchomel, PhD., primář neurochirurgického oddělení v Liberci, MUDr. Irena Škodová, MUDr. Oldřich Šubrt, MUDr. Vladimír Dbalý, MBA, dnes ředitel Nemocnice Na Homolce, MUDr. Michal Šetlík, primář neurochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce,MUDr. Luděk Prokop, MUDr. Pavel Klener, MUDr. Dušan Urgošík, CSc., MUDr. Ladislav Houšťava, prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc., dnes přednosta neurochirurgie ve FN Královské Vinohrady.

pacient před operačním sálem